Elev- och lärarassistentutbildning 1 år

Elev- och lärarassistenten räknas som en resurs i skolans värld. Skolresursens arbete är att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan också handla om att vara ett administrativt stöd för läraren och avlasta i det pedagogiska arbetet genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål. De elever som behöver stöd är t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbeta med barn och ungdomar. Yrket ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper när du arbetar med barn och ungdomar. Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk undervisning. När du är ute på praktik har du alltid en handledare knuten till dig vid arbetsplatsen.

Utbildningens syfte

Efter avslutad utbildning ska deltagaren fått goda kunskaper om, och förståelse, för, hur välfungerande pedagogiska och sociala förutsättningar skapas för elever i behov av stöd. Deltagaren ska kunna vara del i det pedagogiska och sociala arbetet på en skola. Utbildningen är eftergymnasial.

Kursens mål, kunskap och förståelse:

 • Om det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller alla som jobbar med barn i skola.
 • För olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
 • För samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar.
 • Om ledning, organisering, samhällets ansvar och ett professionellt förhållningssätt.

Utbildningens innehåll:

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer, praktiska övningar m.m. I utbildningen ingår praktik, 29 veckor under hela läsåret (cirka 25%) i skolverksamheter i kommun eller annan huvudman. Under praktikdagarna skriver deltagarna reflektioner i loggbok. Deltagarna bör själva ordna praktikplats förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte. Till din praktikplats behöver du lämna utdrag ur belastningsregistret. (Klicka här för blankett)

Kursplan

 • Skolans organisation och värdegrund
 • Skoljuridik, styrdokument
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt arbete, praktik ingår
 • Lärande och utveckling
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration
 • Beteende och socialt samspel
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Pedagogiskt utveckling
 • Fördjupningsarbete

Utbildningen innebär heltidsstudier på plats, där varje kurs utgör en del av ett övergripande utbildningspaket. Det innebär att oavsett dina tidigare studier, kommer du att genomgå hela utbildningen tillsammans med dina medstudenter. Vårt mål är att skapa en sammanhållen och stimulerande lärandemiljö där du inte bara förvärvar kunskap inom ditt specifika ämnesområde, utan också delar och berikar din utbildning genom dialog och samarbete med dina klasskamrater.

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagare förvärvat under kursen.

Ansökan måste innehålla

 • CV
 • Personligt brev som beskriver vilka mål du har med kursen och vilka förväntningar du har på utbildningen.
 • Examensbevis/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande utbildningsnivå
 • Svenska 2/Svenska B – Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B

(Meriterande är 1 års sammanhängande arbetslivserfarenhet)

Under våren kan du komma att bli uppringd för ett samtal, förutsatt att du uppfyller grundkraven. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

Kursen är eftergymnasial och CSN-berättigad.