Elev- och lärarassistentutbildning 1 år

Elev- och lärarassistenten räknas som en resurs i skolans värld. Skolresursens arbete är att hjälpa elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan också handla om att vara ett administrativt stöd för läraren och avlasta i det pedagogiska arbetet genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål. De elever som behöver stöd är t ex elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbetamed barn- och ungdomar. Jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar i yrket. Vår kurs varvar teoretisk och praktisk undervisning. Vid praktiskt arbete finns alltid en handledare med för varje kursdeltagare vid respektive arbetsplats.

Kursens syfte

Vi vill att deltagaren efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper om, och förståelse för hur välfungerande pedagogiska och sociala förutsättningar skapas för elever i behov av stöd. Deltagaren ska kunna vara del i det pedagogiska och sociala arbetet på en skola. Kursen är eftergymnasial.

Kursens mål, kunskap och förståelse:

 • om det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller alla som jobbar med barn i skola.
 • för olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
 • för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar.
 • om ledning, organisering, samhällets ansvar och om professionell förhållningsätt.
 • kunskaper om sociala problem och uppföljning av socialt arbete samt socialpedagogiskt arbete.

Kursinnehåll och struktur

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer, praktiska övningar m.m. I utbildningen ingår praktik, 29 veckor under hela läsåret (ca 25%) i skolverksamheter i kommun eller annan huvudman. Under praktikdagarna skriver deltagarna reflektioner i loggbok. Deltagarna har möjlighet att själva ordna praktikplats förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte. För att börja utbildningen måste deltagaren inkommit med ett utdrag ur belastningsregistret som kan godkännas enligt skollagen.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.

Kursplan

 • Skolans organisation och värdegrund
 • Skoljuridik, styrdokument
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt arbete, APL ingår
 • Lärande och utveckling
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration
 • Beteende och socialt samspel
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Pedagogiskt utveckling
 • Fördjupningsarbete

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagare förvärvat under kursen.

Krav för antagning

 • Du är minst 18 år
 • Du har slutbetyg/examensbevis från gymnasiet eller motsvarande utbildningsnivå
 • Du har lägst behörighet till yrkeshögskola
 • Du har behörighet i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2/Svenska B

(Meriterande är 1 års sammanhängande arbetslivserfarenhet)

Ansökan

 • Betyg
 • CV
 • Personligt brev som beskriver vilka mål du har med kursen och vilka förväntningar du har på utbildningen.

Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas på samtal under våren, förutsatt att du uppfyller grundkraven. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

Kursen är eftergymnasial och CSN berättigad.