Socialpedagogutbildning

Om yrket
Att arbeta som socialpedagog är ett kvalificerat socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar eller vuxna som lever med sociala problem ofta i kombination med psykiatriska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet innebär också ofta att arbeta med missbruk, beroendeproblematik och kriminalitet. Socialpedagogutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning. Utbildningen startade 1985 och vi har byggt upp ett omfattande kontaktnät med ett stort antal arbetsplatser som bedriver olika former av socialpedagogiskt behandlingsarbete med ungdomar och vuxna. Med flera av dessa har vi också ett mycket nära och ömsesidigt samarbete, ett kontaktnät som skapar arbetstillfällen och utvecklande kontakter för utbildningen och Dig som studerande.

Arbetet
Du som vill arbeta som socialpedagog kommer att möta krav och förväntningar från många olika håll. På privata behandlingshem med få medarbetare till stora statliga institutioner eller kommunal öppenvård blir dina insatser mycket skiftande och ofta med praktiskt innehåll. Behandlingsenheters arbetssätt styrs av olika behandlingsmetoder. Många lägger stor vikt vid samtalsbehandling och olika program för färdighetsträning, andra lägger därutöver till praktiskt arbete och familjeliknande boende i form av medlevarskap. Oftast arbetar du i grupp och delar ansvaret med flera arbetskamrater. Ibland måste du själv vara ledare, kunna ta initiativ och fatta beslut. För klienter/elever i behandling är Du förebild, pedagog och behandlare men också en viktig medmänniska.

Kompetensen
För att kunna göra en bra arbetsinsats behöver Du känna till institutionernas och behandlingsmetodernas ursprung, framväxt och grundidéer. Vi lägger i utbildningen särskilt stor vikt vid detta och Du har genom långa LIA-perioder (Lärande i Arbete) dessutom täta och återkommande kontakter med branschen. Du får på detta sätt under utbildningstiden goda möjligheter att aktivt utveckla ett professionellt förhållningssätt och förmåga att kritiskt kunna granska och ta ställning till de metoder inom förändringsarbete med ungdomar och vuxna som dominerar idag.

 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar själv kurslitteratur och annat studiematerial, liksom kostnader för studiebesök och studieresor. Vi beräknar dessa kostnader till ca 2000 kr per termin. För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.